ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СПОМЕНИКОТ НА ПРИРОДАТА

ВЕВЧАНСКИ ИЗВОРИ

 – 2019-2029 година

Планот за управување со Споменикот на природата Вевчански Извори е работен по нарачка на општина Вевчани како субјект задолжен за управување со СП Вевчански Извори, а чиј финансиер е Македонското еколошко друштво, како дел од проектот Програма за закрепнување на балканскиот рис..

ПРИРАЧНИК ЗА МОНИТОРИНГ НА КЛУЧНИТЕ ВИДОВИ
ФЛОРА И ФАУНА И ТИПОВИ НА ЖИВЕАЛИШТА

 – За заштитеното подрачје Споменик на природата “Вевчански Извори”

Планот за управување со Споменикот на природата Вевчански Извори е работен по нарачка на општина Вевчани како субјект задолжен за управување со СП Вевчански Извори, а чиј финансиер е Македонското еколошко друштво, како дел од проектот Програма за закрепнување на балканскиот рис..

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА ЗА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СПОМЕНИКОТ
НА ПРИРОДАТА “ВЕВЧАНСКИ ИЗВОРИ“(2019 – 2029)

 – Нацрт верзија

Планот за управување со Споменикот на природата “Вевчански Извори“ (СПВИ) е подготвен од страна на национални експерти, во рамките на проектот Програма за закрепнување на балканскиот рис.

СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА БИОПОТЕНЦИЈАЛОТ НА НЕКОИ САМОНИКНАТИ ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И
ОВОШНИ РАСТЕНИЈА

– (Мајчина душица – Thymus sp., Кантарион – Hypericum perforatum, линцура – Gentianna lutea и Боровинка – Vaccinium myrtillus)

Мапите на дистрибуција на секој растителниот вид поодделно се дадени во резултати, а воедно беа изработени и мапи на дистрибуција на сите растителни виидови на различен почвен тип.