Природно Наследство – Инсекти

Инсекти

Заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ е богато со ендемични видови на инсекти. Регистрирани се вкупно 71 видови од вкупниот број  на припадници на фамилијата инсекти на целата територија на планината Јабланица (128). Овој број ја покажува високата разновидност на инсектите во подрачјето, но и високата разновидност на живеалишта и нивната зачуваност, разновидноста на микроклиматските услови и интересната геолошка историја на планината Јабланица (особено во врска со глацијацијата).

Неколку видови може да се сметаат за глацијални реликти.Такви се некои хигрофилни видови кои се среќаваат покрај реките и потоците или покрај снежните остатоци во тек на пролетниот и летниот период. Такви се Nebria jockischi и Bembidion rhodopense, Pterostichus ottomanus, Bembidion balcanicum, и Nebria macedonica rambouseki итн.

Подрачјето на СП Вевчански Извори се карактеризира со присуство на голем број ендемични видови (35%). Балканските ендемити учествуваат со 24%, стеноендемитите со 7%, а локалните ендемити со 4% или три видови. Локалните ендемите т.е. видови распространети само на Јабланица се: Nebria macedonica rambouseki, Тapinopterus miridita jablanicensis и Tapinopterus rambousekianus.

Единствени од инсектите со конзервациско значење се Carabus intricatus и Carabus convexus dilatatus кои се среќаваат во шумските, главно букови екосистеми. Carabus intricatus е близу засегнат заради намалувањето на добро зачувани шуми. Затоа, неговата заштита може да се обезбеди преку зачувување на старите шуми. Од останатите инсекти, за шумските екосистеми на Јабланица треба да се  споменат некои конзервациски значајни видови, особено ксилофагни видови. Ваквите инсекти се сметаат за добри индикатори на зачуваноста на шумите и нивната функционалност од аспект на обезбедување висока биолошка разновидност. Такви видови кои се среќаваат во дабовите и буковите шуми на заштитеното подрачје се Rosalia alpina, Morimus funereus ganglbaueri, Cerambyx scopolii, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus и Platycerus caraboides.

Македонска Жаба

Македонски Гуштер

Македонска Змија