Природно Наследство – Цицачи

Цицачи

Во границите на подрачјето на Споменикот на природата „Вевчански Извори“, се среќаваат сите типови на живеалишта на цицачи карактеристични за целокупната територија на планината Јабланица. Во границите на заштитеното подрачје се присутни следните видови на цицачи: Erinaceus concolor (Еж), Sorex minutus (Мала ровчица) , Sorex araneus (Шумска ровчица), Neomys anomalus (Водна ровчицa), Neomys fodiens (Голема водна ровчица), Talpa caeca (Обичен крт), Talpa stankovici (Реликтен крт), Lepus europaeus (Див зајак), Sciurus vulgaris (Верверица), Clethrionomys glareolus (Шумска полјанка), Dinaromis bogdanovi (Балканска снежна полјанка), Microtus subterraneus (Четинарска полјанка), Apodemus flavicollis (Жолтогрлест глушец), Apodemus sylvaticus (Шумски глушец), Nannospalax leucodon (Слепо куче), Myoxus glis (Обичен полв), Muscardinus avellanarius (Полв лешникар), и Dryomis nitedula (Шумски полв).

Од крупните цицачи присутни се Canis lupus (Волк), Vulpes vulpes (Лисица), Ursus arctos (Мечка), Mustela nivalis (Невестулка), Mustela putorius (Твор), Martes martes (Куна златка), Martes foina (Куна белка), Meles meles (Јазовец), Felis silvestris (Дива мачка), Lynx lynx balcanicus (Балкански рис), Sus scrofa (Дива свиња), Capreolus capreolus (Срна), и Rupicapra rupicapra balcanica (Дивокоза).

Од лилјаци застапени се Rhinolophus ferrumequinum (Голем потковичар), Rhinolophus hipposideros (Мал потковичар), Rhinolopus euryale (Јужен потковичар), Rhinolopus blasii (Блазиев потковичар), Myotis myotis (Голем ноќник), Myotis blythii (Оструошест ноќник), Myotis mystacinus (Мустаќест ноќник), Pipistrellus savii (Савиев лилјак), и Miniopterus schreibersi (Долгокрилест лилјак).

Како најзначителни, а воедно и најретки и најстрого заштитени  претставници на цицачите се: Ursus arctos (Кафеава мечка), Lynx Lynx balcanicus (Балкански рис), Myotis myotis (Голем ноќник) , Myotis blythii (Остроушест ноќник), Myotis mystacinus (Мустаќест ноќник), Pipistrellus savii (Савиев лилјак), Miniopterus schreibersi (Долгокрилест лилјак), сите категоризирани во втора категорија на заштита (строго заштитени видови) од Бернската конвенција за заштита на европскиот жив свет и природните живеалишта.

Македонска Жаба

Македонски Гуштер

Македонска Змија