Трајна поставка “Патување низ природните богатства на Вевчански извори” – Мултикултурен центар, Вевчани

22 март| 13:00 во Мултикултурен Центар “Коста Србакоски” Вевчани.

Трајната поставка со својот едукативен карактер има цел да ги доближи до посетителите информациите за природните вредности на заштитеното подрачје Споменик на природа Вевчански Извори и планината Јабланица.

Трајната поставка е изработена од Еко-свест како дел од проектот “Поддршка на одржливо управување со Споменикот на природа Вевчански Извори” финансиран од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT.