Акција за освежување и репарација на инфраструктурата за посетители во Споменикот на природа Вевчански извори.
Во денешната активност беа опфатени видиковецот во Вевчанската голина, како и инфо табли и патокази.
Оваа активност е дел од проектот “Поддршка на одржливо управување со Споменикот на природа Вевчански извори” финансиран од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT.