Нови патокази во Споменик на природата – Вевчански Извори

Продолжуваме со подобрување на инфраструктурата за посетители со поставување на првиот дел од патоказите, активност која е дел од проектот “Поддршка на одржливо управување со Споменикот на природа Вевчански извори”, финансиран од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT.