Со цел уште од најрана ворзаст да ги поврземе децата со природата, а особено со игри и учење на отворено изработивме три нови Едукативни прирачници посветени на Споменикот на Природа Вевчански Извори.

🟢Споменик на Природа Вевчански Извори – Експериментално поле за млади научници

Практичен водич за наставници од повисоки одделенија за спроведување активности во природа

https://t.ly/UagC3

🟢Споменик на Природа Вевчански Извори – Игралиште за млади истражувачи

Практичен водич за наставници од пониски одделенија за спроведување активности во природа

https://t.ly/TqCAF

🟢Споменик на Природа Вевчански Извори – Природата во очите на децата

Практичен прирачник за воспитувачи во градинки за активности во природа

https://t.ly/4iYam

Eдукативните прирачници опфаќаат три возрасни групи, од предшколска возраст, пониските како и повисоките одделенија во основно училиште.

Во себе содржат голем број на практични совети, забавни и едукативни игри. Можат да ги користат наставниците, едукатори но и самите ученици во своите еко-секции и активности надвор од училиштето.

Инспирацијата за прирачниците доаѓа примарно од заштитеното подрачје Споменик на природа Вевчански извори, но тие може да се користи насекаде!

Прирачникот е достапен во електронска и печатена верзија.🌿🐞💧🦋🦌🍄

Прирачниците се изработени како дел од проектот “Поддршка на одржливо управување со Споменикот на Природа Вевчански Извори” спроведуван од Еко-свест,а финансиран од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT.