Шуми – Природно наследство

Шуми – Природно наследство

Шумите во Споменик на природата Вевчански извори имаат посебно значење. Нивната распространетост на поголем дел од подрачјето како и нивното високо еколошко значење во вкупниот природен амбиент му дава посебен карактеристичен белег на подрачјето, кое зaедно со другите...
Глацијано езеро – Вевчанска локва

Глацијано езеро – Вевчанска локва

Вевчанската локва се наоѓа на запад од Вевчани, на источната планинска страна на Јабланица и во непосредна близина на македонско-албанската граница.Сместено е во цирк, односно долот и пределот наречен Голина кој се наоѓа веднаш во источен правец во подножјето под...
Пештери во Споменикот на Природа Вевчански Извори – Карстен релјеф

Пештери во Споменикот на Природа Вевчански Извори – Карстен релјеф

Што се однесува до подземните карстни форми, во подрачјето се евидентирани 3 кратки пештери, но ниту една не е детално истражена.Најзначајна е пештерата „Вевчански извори“ од која излегува повремен водотек како дел од изворите. Според постоечките податоци, пештерата е...
Цицачи во Споменикот на Природа Вевчански Извори

Цицачи во Споменикот на Природа Вевчански Извори

На планината Јабланица се среќаваат 40 вида од класата на цицачите штo e 49% од вкупната фауна на цицачите во Република Македонија.Врз основа на фактот дека територијата на заштитеното подрачје Споменик на природата Вевчански Извори е интегрален дел од планината...
Речна мрежа на подрачјето на Споменикот на Природа Вевчански Извори

Речна мрежа на подрачјето на Споменикот на Природа Вевчански Извори

Речната мрежа на подрачјето е густа и ја сочинуваат 20-тина водотеци со вкупна должина од 23,5 km или 1,7 km/km2 Најголем водотек е Есејнца, односно изворишниот дел на Вевчанска Река, чија должина во рамките на подрачјето е 4,5 km. Настанува во подножјето на Вевчанска...